Privacy Policy

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Padia.nl klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Padia.nl, geregistreerd onder nummer 30206591 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Padia.nl of door zorgvuldig door Padia.nl geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Padia.nl verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens kunt u richten aan info@padia.nl.

Privacy en internet

Bij elk bezoek aan onze website wordt uw ip-adres en, indien mogelijk, uw domeinnaam automatisch door onze server herkend. Padia.nl bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.
Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Padia.nl heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet, met uitzondering van Edigi, de ontwikkelaar van deze website.

Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt slechts bewaard indien u dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. Padia.nl gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en voor andere marketing- en servicedoeleinden., voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Informatie

Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via de website uw postadres en/of telefoonnummer bekend maakt, kunt u periodiek selectieve mailings van ons. Als u dergelijke informatie per post niet wenst te ontvangen kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Als Padia.nl de informatie die van u is bewaard wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij u hierover vooraf informeren, zodat u de gelegenheid heeft uw toestemming hiervoor te weigeren.

Wijziging gegevens

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Verder bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te laten corrigeren. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Ook als u vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Padia.nl zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.